Jogorvoslat

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 57. §-ában foglaltak alapján a jogainak megsértése esetén a hallgató

 • a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,
 • jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény az Nftv-ben írtak szerint köteles elbírálni,
 • az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az Nftv-ben szabályozottak szerint jogorvoslati jogát - a bírósági eljárás kivételével - kimerítette.

A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit - az Nftv-ben, kormányrendeletben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri - írásban közli a hallgatóval. A felsőoktatási intézmény hallgatóval kapcsolatos döntése jogerős, ha a hallgató a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogorvoslattalélhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.

A másodfokú döntés a közléssel jogerős és végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte.

Az Nftv. 58. §-ának rendelkezései alapján a hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések a jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el.

Az Nftv. rendelkezései szerint a jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, a felsőoktatási intézménybe jelentkezőt, a doktoranduszt és a doktorjelöltet, továbbá az időközben megszűnt hallgatói jogviszonnyal rendelkezett hallgatót érintő döntésekre, illetve mulasztásokra.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a jogorvoslati eljárás rendjéről a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezik.

A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el.

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság elnöke: Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, intézetvezető egyetemi tanár

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság hivatali tehendőit a Központi Tanulmányi Iroda látja el.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő határozatokat hozhatja:

 1. a kérelmet elutasítja,
 2. a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
 3. a döntést megváltoztatja,
 4. a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.

A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A jogorvoslati kérelmet a Szabályzat 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet előterjeszteni. A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját (NEPTUN-kódját), lakóhelyét, a hallgató egyéb elérhetőségeit (telefon és e-mail),
 2. annak a képzésnek a megnevezését, amelyet a jogorvoslati kérelem érint, továbbá a képzés munkarendjének megnevezését,
 3. határozott kérelmet,
 4. a kérelem alapjául szolgáló tényeket és az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat,
 5. a döntés, intézkedés iktatási számát, amellyel szemben a hallgató a jogorvoslati kérelmet benyújtja,
 6. lehetőség szerint annak a jogszabálynak, egyetemi szabálynak a megjelölését, amelyre hivatkozással a hallgató a jogorvoslati kérelmet benyújtja,
 7. a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntéssel, intézkedéssel, mulasztással szembeni jogorvoslat esetén lehetőség szerint annak az Egyetem által elfogadott követelménynek, illetve annak a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt vagy a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezésnek a megjelölését, amellyel a döntés, intézkedés, mulasztás ellentétes,
 8. a kérelem dátumát, a hallgató aláírását
 9. meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazását.

A jogorvoslati kérelmet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz kell címezni, és az adott kar/karközi intézet Tanulmányi Osztályán kell benyújtani. A kérelmet a hallgató személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként nyújthatja be.

A Szabályzat 39. §-ában foglaltak értelmében az első fokon eljáró szerv a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha a kérelem idő előtti vagy elkésett, a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik.

A Szabályzat rendelkezései alapján a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha

 1. a kérelem elbírálására a Bizottságnak nincs hatásköre, és a kérelem áttételének nincs helye,
 2. a Bizottság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be,
 3. a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem jogorvoslati ügy.

A Szabályzat értelmében a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság az eljárást megszünteti, ha

 1. a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a tudomására,
 2. a kérelmező a jogorvoslati kérelmét visszavonta, kivéve, ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét,
 3. a kérelmező halála következtében az eljárás okafogyottá vált,
 4. az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn,
 5. jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem tartozik a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság hatáskörébe, és a kérelem áttételének nincs helye.

Hallgatói követelményrendszer

Jogorvoslati kérelem
PDF letöltése