Általános információk

Erasmus+ szakmai gyakorlat

A program célja, hogy a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai gyakorlatot, amely során ösztöndíj támogatásban részesülnek. A külföldön teljesített gyakorlat célja a hallgató képzési programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely beszámítható a tantervbe illesztett kötelezően teljesítendő gyakorlatnak.

Sikeres pályázás esetén, a hallgatók önállóan kötelesek leszervezni gyakorlati programjukat a kiválasztott intézménnyel. A pályázati űrlapon 3 preferált célintézményt lehet megjelölni, a pályázat leadásához azonban még nincs szükség aláírt fogadólevélre a partnerintézménytől. A nyertes pályázók kéthavi ösztöndíjban részesülnek, önköltségen azonban hosszabb idejű gyakorlat is végezhető. Az Erasmus ösztöndíj elnyerése után a hallgatónak lehetősége van a pályázati űrlapon megadottól eltérő gyakorlati helyet választani.

A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda korlátozott mértékben tud a hallgatóknak támogatást nyújtani a gyakorlati helyek egyeztetésében.

Jelenleg az Egyetem a következő intézményekkel vállalja a kapcsolatfelvételt:

 • ALDA (Association of Local Democracy Agencies)
 • NISPAcee  

Szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek:

 • a Közigazgatás-tudományi Kar és a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatói
 • a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatói,
 • a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar civil szakos hallgatói, a Hadtudományi Doktori Iskola és a Katonai Műszaki Doktori Iskola hallgatói,
 • a Rendészettudományi Kar hallgatói,
 • A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói.

 

Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók,
 • elsőéves hallgatók (itt nem kitétel a két lezárt félév),
 • végzős hallgatók (a záróvizsgát követő egy évben teljesíthető gyakorlat),
 • tanárasszisztensek,
 • már korábban Erasmus mobilitási programban részt vett hallgatók (amennyiben a korábban teljesített mobilitási programjai, valamint a pályázott tevékenység ideje összesen nem haladja meg a 12 hónapot).

Egyéb követelmények:

A pályázatok elbírálásánál az alábbi kitételeknek való megfelelést vesszük alapul:

 • megfelelő nyelvtudás (szóbeli interjún teszteljük),
 • a célintézménynek megfelelő tanulmányi szakirány,
 • kiemelkedő tanulmányi átlag,
 • szakmai motiváció.
 • A külképviseleteken való gyakorlat folytatásának előfeltétele a legalább középfokú nyelvvizsga (angol/német/francia), megfelelő tanulmányi szakirány, kimagasló tanulmányi átlag, valamint hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzéshez. Ezeket a feltételeket a pályázásnál az Egyetem nem ellenőrzi!

 

A mobilitási program fő jellemzői

Célországok, gyakorlati helyek

 • A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, Törökországba és Macedóniába utazhatnak.
 • Szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni vállalkozásokhoz, privát vagy közintézményekhez, illetve ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási intézményekhez is. Nagykövetségek szintén választhatók. (A Nemzeti Irodák valamint az EU-szervek azonban nem jelölhetők meg gyakorlati helyként!)
 • A választott szakmai gyakorlati helynek minden esetben illeszkednie kell a hallgató képzési programjához
 • Amennyiben a hallgatók Magyarország külképviseleteire (nagykövetségek, konzulátusok) szeretnének pályázni, úgy javasolt a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz akár már az Erasmus+ ösztöndíjra való pályázást megelőzően beadni a jelentkezéseket (a hosszadalmas ügyintézés miatt). A külképviseleteken való gyakorlat folytatásának előfeltétele a legalább középfokú nyelvvizsga (angol/német/francia), megfelelő tanulmányi szakirány, kimagasló tanulmányi átlag, valamint hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzéshez.

Időtartam

 • A mobilitás időtartama 2-12 hónap lehet, ezt befolyásolja, hogy a fogadó intézmény mennyi időre fogadja a hallgatót. Az NKE átlagosan 2 havi támogatásban tud egy hallgatót részesíteni, ettől csak kivételes esetekben térünk el.
 • Egy ciklusban maximum 12 hónapig vehet részt a hallgató mobilitási programban. Tehát az a hallgató is pályázhat szakmai gyakorlatra, aki már tanulmányi mobilitási programban részt vett korábban. Az anyagi támogatás nem garantált azoknak, akik már egyszer részt vettek a programban.

Nyelvi követelmények

 • amennyiben az NKE által megadott listáról választasz helyet, a jelentkezési űrlapon a célország mellett megjelölheted milyen nyelven szeretnéd folytatni a gyakorlatod, a koordinátorok ehhez mérten keresnek majd számodra megfelelő gyakorlati helyet,
 • saját választású gyakorlati hely esetén Neked kell informálódnod a gyakorlati hely munkanyelvéről és nyelvi követelményeiről.

Adminisztráció, kötelezettségek

 • A kiválasztott hallgatók egy online nyelvi tesztet kötelesek kitölteni, amely az Európai Bizottság által megszabott követelmény. A nyelvi teszt eredménye nem befolyásolja az elnyert mobilitást, azonban ennek eredményétől függően bizonyos szám
 • A nyertes pályázók Támogatási szerződést kötnek az Egyetemmel, amelyben rögzítik a hallgató ösztöndíjának összegét, valamint az utalás módját és idejét.
 • A hallgatóval képzési szerződést kötnek az érintett felek, vagyis a küldő intézmény illetve a fogadó gyakorlati hely.  A dokumentum lényege a gyakorlat programjának rögzítése.
 • A gyakorlati hely igazolást állít ki a gyakorlat végén a teljesített programról és az elért eredményekről. Az intézmény teljes mértékben beszámítja a hallgató külföldön teljesített gyakorlatát.
 • Hazatérése után a hallgatónak online beszámolót kell beküldenie a gyakorlatáról.
 • A hallgató a külföldi gyakorlata alatt az NKE-n esedékes tárgyait is köteles felvenni és teljesíteni, amelynek megkönnyítésére kedvezményes tanulmányi rendet kérvényezhet. (Erről bővebben a kiutazás előtt címszó alatt olvashatsz.)

Pénzügyek

 • A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk összes költségét. A támogatási összeg nem fedezi minden esetben az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre tájékozódniuk kell a várható kiadásaikról.

 

Támogatási összegek

Magas megélhetési költségű országok: 600 euró / hó
Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)

Közepes megélhetési költségű országok: 550 euró / hó
Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 500 euró / hó
Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT). Macedónia (MK)  

 

Speciális igényű hallgatók

A fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

A pályázás menetéről, az elnyerhető támogatási összegekről, illetve a szükséges dokumentumokról az alábbi menüpontban lehet tájékozódni:

Kiegészítő támogatás tartós betegségben szenvedők, fogyatékossággal élők számára

A hallgatók jogai és kötelezettségei

 • A hallgatók a külföldön töltött gyakorlat során továbbra is jogosultak a nekik járó szociális támogatásra, tanulmányi ösztöndíjakra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • A külföldi tanulmányokat folytató hallgatók jogairól az Európai Unió külön kiadványt adott ki:
 • A felsőoktatási hallgatók jogai külföldön (a címre kattintva letölthető a dokumentum)
 • A hallgatóknak a küldő intézmény felé fennálló kötelezettségeiknek eleget kell tenniük  (pl. tandíjfizetés, tantárgyak teljesítése).
 • A hallgatónak kötelessége az intézményekkel kötött szerződések szabályait és előírásait betartani.
 • A hallgatónak jelezni kell minden a képzési szerződésével kapcsolatos változást a küldő és fogadó intézmény felé. A támogatási szerződéssel kapcsolatos változásokat szintén jeleznie kell a küldő intézmény koordinátorának.
 • A hallgató kötelessége a külföldi gyakorlata alatt a fogadó intézmény szabályainak betartása.
Erasmus Student Charter