Bemutatkozás

Küldetésnyilatkozat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára nyilvános szak- és felsőoktatási könyvtárként a hadtudomány és a katonai műszaki tudományok területén nyújt széles körű szakirodalmi információs szolgáltatásokat az egyetemen folyó képzésben és kutatásban résztvevők, valamint a védelmi szféra intézményei és szakemberei számára. A NATO PfP tagországok könyvtári konzorciumának tagjaként hozzájárul a nem­zetközi katonai elektronikus szakirodalmi tájékoztatáshoz.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kari Könyvtára a közigazgatási szakemberek képzésével és továbbképzésével foglalkozó Közigazgatás-tudományi Kar színvonalas szakirodalmi ellátását hivatott szolgálni és ennek szellemében alakítja állományát. Kari könyvtárként speciális helye és szerepe van az országos könyvtári hálózatban, mivel egyedüliként teljességre törekvően gyűjti a hazai közigazgatás-tudományi szakirodalmat. 

A Rendészettudományi Kari Könyvtár – mint nyilvános könyvtár – célja, a karon folyó képzések és kutatások szakirodalmi és információs igényeinek színvonalas kielégítése és a felhasználók minőségi kiszolgálása. Ennek érdekében törekszünk a karon oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi irodalmát egyedülálló gyűjteménnyé rendezni, feltárni és rendelkezésre bocsátani a kar hallgatói, oktatói, munkatársai és az érdeklődők számára. A Könyvtár oktató, nevelő, tudományos valamint tanulmányi munkát segítő szervezeti egység, amely szakirodalmi információs központként működik.

 

A könyvtár története

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Tudományos Könyvtárának 1966-ban történő megalakulásáig a tanintézetben szervezetileg egységes könyvtár nem működött. A különböző rendeltetésű könyvtárak (titkos és szolgálati könyvtár, szépirodalmi könyvtár, tanszéki könyvtárak) elsődleges feladata a tananyagellátás és a kölcsönzés volt. Tájékoztató munka csak az 1960-ban felállított hadtudományi kézikönyvtárban folyt, amely dokumentumállományával (hadtudományi könyvek, fordítások, magyar és idegen nyelvű folyóiratok, kutatási segédeszközök) elsősorban az oktatókat szolgálta ki.

1966-ban az addig szervezeti széttagoltságban működő könyvtárakat egységes szervezetbe vonták össze Tudományos Könyvtár néven. Ezen belül az ún. "Nyílt könyvtár" tárolta és kezelte a könyvesbolti forgalomban beszerezhető szakkönyveket, sajtótermékeket, szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket, a tanintézet által előállított nyílt jegyzeteket, tankönyveket, az ún. "Titkos és szolgálati könyvtár, térképtár" pedig az oktatáshoz szükséges minősített dokumentumokat.

1970-ben befejeződött a könyvtári állomány szakszerű feldolgozása, kialakultak a tájékoztatáshoz szükséges katalógusok. Megindult az akadémia képzési igényeinek megfelelő szerzeményezés, a tájékoztatás bővítése céljából a könyvtár Tájékoztató címen gyarapodási jegyzéket adott ki.

1971-ben a könyvtáron belül megalakult a Tájékoztató és dokumentációs csoport társadalomtudományi és hadtudományi tájékoztató szolgálattal, olvasótermekkel, kutatószobákkal. Tovább bővültek és szakszerűbbé váltak a tájékoztatás különféle formái. A könyvtár új, havonta megjelenő kiadványa (Tájékoztató a Tudományos Könyvtár új szerzeményeiről) tartalmazta a tárgyidőszakban beérkezett idegen nyelvű könyvek és folyóiratcikkek annotált jegyzékét, a magyar nyelvű könyvek, cikkek és szakfordítások listáját. Emellett a könyvtár gyorstájékoztatókat készített a tanszékek és kutatók számára, továbbá témafigyelést végzett aspiránsi és egyéb kutatási témákban. Szak- és ajánló bibliográfiákat, tematikus szemléket és szemelvénygyűjteményeket adott ki, külső munkatársak segítségével folyóirat-figyelő szolgálatot működtetett.

1980-ban a Magyar Néphadsereg könyvtárhálózatának átszervezése során a hadseregben működő szakkönyvtárak munkájának összehangolására a ZMKA Tudományos Könyvtárát jelölték ki. Az együttműködés fő területeit az idegen nyelvű könyv- és folyóiratszerzeményezésben, a fordító és folyóirat-figyelő szolgálatban, a kiadványcserében jelölték meg.

A hadtudományi szakirodalmi információszolgáltatás színvonalának emelése érdekében a könyvtár 1980-tól a számítógépre alapozott hadtudományi információs rendszer építése mellett döntött. Az akadémia R-20-as számítógépén a Szelektív Információ Visszakereső programmal kezdte meg a hadtudományi adatbázis építését. Külső szakemberekkel együttműködve 1982-re a könyvtár megszerkesztette a mintegy 10000 fogalomból álló Hadtudományi Tezauruszt. A rendszer 1985-ben kísérleti szolgáltatásokkal kezdett működni. A könyvtár szervezete 1987-ben átalakult. A "Titkos és szolgálati könyvtár, térképtár" különvált az akkorra már tudományos minősítést is a nevében hordozó Tudományos Könyvtártól. Dokumentumállományuk feldolgozását (központi katalógus, adatbázis) továbbra is a Tudományos Könyvtár végezte.

1989-től új központi számítógépen, új szoftverrel és kibővített információs bázissal Hadtudományi Szakirodalmi Információs Rendszer néven tovább épült a hadtudományi adatbázis.

A ZMKA Tudományos Könyvtára tevékenységének középpontjában 1991 óta az automatizációval megtámogatott, integrációra épülő, szakirodalmi információszolgáltatás megteremtése állt. Ekkor kezdte meg a honvédségi szakkönyvtárakat integráló, ún. Hadtudományi Diszciplína megszervezését. A diszciplína tagkönyvtárai beléptek az IIF (Informatikai Infrastruktúra Fejlesztés) hálózatba.

A könyvtár 1994-ben kialakította saját lokális hálózatát, a hazai fejlesztésű PCLIB2.0 integrált könyvtári rendszer segítségével megkezdte a könyvtári munkafolyamatok automatizálását, elektronikus katalógusának építését. Korszakváltónak az 1997-98-as tanév minősíthető a könyvtár fennállása történetében. Fenntartói támogatásból az egyetem megvásárolta központi, kari és intézeti könyvtárai számára az új technológiai alapokon nyugvó, a könyvtár működését és szolgáltatásait megváltoztató, azt korszerű alapokra helyező OLIB7 integrált könyvtári rendszer-szoftvert.

A könyvtár 1997-ben a felsőoktatási törvény és az új könyvtári törvény értelmében egyetemi könyvtár kategóriába soroltatott.

2001 júniusában befejeződött a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárainak vertikális integrációja. Az egyetem Hadtudományi Karának és Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karának könyvtárai mind szervezetileg, mind speciális dokumentumgyűjteményükkel betagolódtak az Egyetemi Könyvtárba, amely ettől fogva Egyetemi Központi Könyvtár néven 2 telephelyen (Hungária krt. és Üllői út) folytatta működését.

2008 augusztusa óta, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar üllői úti ingatlanának eladása miatt, az Egyetemi Központi Könyvtár egy telephelyen folytatja tevékenységét.

2012 január elseje óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtáraként folytatja tevékenységét.