A NKE EKKL Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény (Szolnok) Könyvtárhasználati Szabályzata

1. A könyvtár használata

A NKE EKKL HHK Kari Könyvtár Repülőműszaki Gyűjtemény (Szolnok)(továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy használhatja, aki a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezéseit elfogadja. Aki a szabályzatban foglaltakat nem tartja be, időlegesen vagy véglegesen kizárható a könyvtár használóinak sorából.

2. Beiratkozás, regisztráció

A könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni kívánó felhasználónak be kell iratkoznia. A beiratkozás feltétele a Törzslap kitöltése, aminek aláírásával a felhasználó elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot. Az olvasótermek és a számítógépes termek használata előtt a felhasználóknak regisztrálni kell magukat.

A beiratkozás alkalmával a személyi adatok igazolásához személyi igazolvány és/vagy lakcímkártya, szolgálati igazolvány, hallgatók esetében ezen felül érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges, a 18 éven aluliak és külföldi állampolgárok esetében jótállási nyilatkozat. Jótállást vállalhat az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki állandó lakhellyel és rendszeres jövedelemmel rendelkezik, s ezt a munkahelye a nyilatkozaton bélyegzővel igazolja. A könyvtár a személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kezeli.

A beiratkozás egy évre érvényes, évenként meg kell újítani.

A felhasználó köteles a személyi adataiban (név, lakcím, munkahely, személyi igazolvány száma), az egyetemhez fűződő jogviszonyában bekövetkezett változásokat a könyvtárnak jelezni.

A beiratkozás alkalmával a felhasználó vonalkódos olvasójegyet kap, melyet a könyvtár tárol, és amely feljogosítja:

– a dokumentumok kölcsönzésére, 
– regisztráció után az olvasótermi és a raktári állomány helyben használatára, 
– a könyvtári elektronikus katalóguson keresztül történő előjegyzésre, hosszabbításra, kikölcsönzött dokumentumainak megtekintésére. 
– a könyvtár további web2–es szolgáltatásainak elérésére; 
– regisztráció után a számítógépes termek használatára.

3. Szolgáltatások

3.1 Kölcsönzés

3.1.1 Kölcsönzési/hozzáférési jogosultságok

A könyvtárból bármely 16 éven felüli beiratkozott állampolgár kölcsönözhet dokumentumokat a kölcsönzési korlátozások figyelembevételével.

3.1.2 A kölcsönzés feltételei

A kölcsönzés feltétele a valóságnak megfelelő, változás esetén frissített személyi adatokkal ellátott Törzslap megléte. Kölcsönözni csak személyesen lehet. A könyvtár speciális elhelyezkedése miatt, a civil felhasználók bázisra való beléptetéséhez telefonos egyeztetés szükséges

3.1.3 Kölcsönzési határidő

A dokumentumok kölcsönzési ideje maximum 30 nap.

Különösen keresett és/vagy kis példányszámú dokumentumok esetében eltérő kölcsönzési határidőt szabhat meg a könyvtár.

A kölcsönzési határidő – ha a könyvre nincs előjegyzés vagy ha a dokumentum nem esik korlátozás alá – egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Oktatók esetében a hosszabbítási lehetőség egy szemeszterre szól. Vizsgaidőszakban a jegyzetek kölcsönzési határidejének hosszabbítására nincs lehetőség. A kölcsönzési határidő hosszabbítás a határidő lejárta előtt, személyesen, telefonon, elektronikus úton (elektronikus katalógus, e–mail) vagy postai úton kérhető.

Az olvasónak a kölcsönzési határidő (hosszabbítással maximum 60 nap) lejártáig, felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatnia a kikölcsönzött dokumentumokat.

Az olvasók a könyvtartozásaikat az elektronikus katalógusban az "Olvasói adatok" ikon alatt figyelemmel kísérhetik.

A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén: 
– A lejárt határidejű könyvek visszahozataláig további kölcsönzés nem lehetséges. 
– A könyvtár 1. és 2. típusú felszólítást küld ki a tartozások bekérésére. Eredménytelenség esetén jogi úton érvényesíti követelését (3/1975. (VIII.17.) KM–PM. sz. együttes rendelkezés 21. §), egyben kizárja a károkozót a könyvtár használóinak sorából.

3.1.4 Kölcsönzési korlátozások

3.1.4.1 Nem kölcsönözhető állományrészek:

– Muzeális dokumentumok; 
– Az 1945 előtt megjelent unikális dokumentumok; 
– Olvasótermi dokumentumok; 
– Kéziratok, gépiratok (disszertáció, szakdolgozat, kutatási jelentés, fordítás stb.); 
– Jegyzetek, tankönyvek, archív dokumentumok utolsó példányai; 
– Szabályzatok, főnökségi kiadványok

3.1.5 Kártérítés

A kölcsönvevő a kikölcsönzött művekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén a kár megtérítésének módját, továbbá könyvtári érték megtérítése esetén a kártérítés összegét az EKK igazgatója határozza meg [3/1975. (VIII.17.) KM– PM. sz. együttes rendelkezés 20.§].

3.1.5.1 A kártérítés módjai:

– a mű eredeti vagy új (változatlan ill. átdolgozott) kiadásának beszerzése (a beszerzés lelőhelyéről kérésre a könyvtár információt szolgáltat); 
– a kereskedelmi forgalomban be nem szerezhető művek esetén a dokumentum könyvtári értékének vagy antikvár–forgalmi becsértékének megtérítése; 
– a minősített dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén az eljárás a HM és az MH titokvédelmi és ügyviteli szabályzata (TÜSZ) szerint történik.

3.1.5.2 A kártérítés nagysága:

– ha a mű a kereskedelmi forgalomban kapható, de a károkozó nem szerzi be, úgy a károkozónak a könyv kereskedelmi forgalmi árának kétszeresét kell megtérítenie; 
– a kereskedelmi forgalomban nem kapható mű esetén nem az eredeti beszerzési árat, hanem – a példányszám, a tartalmi avultság, a kutatási érték, az unikalitás, a mű iránt megnyilvánuló felhasználói igény mérlegelésének függvényében – a könyvtár által megállapított értéket kell a károkozónak megtérítenie; 
– a cikkszámos szolgálati dokumentumok elvesztése esetén a Cikkjegyzékben meghatározott összeg megtérítése; 
– a főnökségi kiadványok elvesztése esetén a Honvédelmi Közlönyben megjelent árjegyzékben meghatározott összeg megtérítése;

3.2 Előjegyzés

Előjegyzést kérhet az olvasó személyesen, levélben, telefonon vagy elektronikus (E–mail, elektronikus katalógus) úton. A könyvtár az előjegyzett könyv beérkezésekor az olvasót e–mailben értesíti, és a könyvet 5 munkanapig félreteszi számára. Az olvasók az előjegyzéseiket az elektronikus katalógusban az “Olvasói adatok” ikon alatt figyelemmel kísérhetik.

3.3 Helyben olvasás, tájékoztatás

A könyvtár a beiratkozott olvasói/felhasználói részére – a betekintési engedélyhez kötött dokumentumok kivételével – a teljes dokumentumállomány olvasótermi használatra rendelkezésre áll. Az olvasótermeket kizárólag regisztráció után lehet igénybe venni.

A tájékoztató szolgálat a teljes nyitvatartási időben segítséget nyújt a könyvtár és a katalógusrendszer használatában. Tájékoztat a könyvtár állományáról, a fontosabb hazai és külföldi információs szolgáltatásokról és azok hozzáférhetőségéről. Eligazítja az olvasót az általa keresett tárgykörök szakirodalmában.

3.4 Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár az állományában nem található dokumentumokat hazai és az Országos Széchenyi Könyvtár közvetítésével nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja. Szolnoki kölcsönzés esetén csak lelőhely–tájékoztatást ad. A felmerülő költségek (a küldő könyvtár által megszabott összeg) a kölcsönzőt terhelik. A külföldről átkölcsönzött könyvek esetében a könyvtár csak helyben használatot biztosít. A könyvtárközi kölcsönzéssel átkért könyvek használati idejét a küldő könyvtár szabja meg.

3.5 Szolgáltatás nem hagyományos információhordozókból

A könyvtár által épített online adatbázisok a világ bármely pontjáról, a könyvtár által előfizetett online adatbázisok a könyvtár lokális hálózatáról, illetve az egyetem központi hálózatáról érhetők el az egyetemi IP címmel rendelkező felhasználók számára Az internet–használat ingyenes, az onnan származó számítógépes információk letölthetők. A beiratkozott, regisztrált olvasóknak lehetőségük van saját számítógépek használatára.

3.6 Tréningek

Igény szerint, bejelentkezés alapján a könyvtár

– személyes vagy csoportos felhasználói tréninget tart az adatbázisok használata, a keresési technikák alkalmazása terén. 
– a tudományos művek (disszertáció, szakdolgozat, pályamunka) irodalomjegyzékének elkészítéséhez módszertani segítséget nyújt.

3.7 Reprográfiai szolgáltatás

A felhasználók a könyvtár állományába tartozó dokumentumokról a szerzői jogok figyelembevételével másolatot készíthetnek.
Fénymásolásra a könyvtárosok segítségével van lehetőség.

Minősített dokumentumokból a másolás tilos!

4. Állományvédelem

A könyvtár területén a dokumentumállomány és számítástechnikai eszközök védelme érdekében videokamerás megfigyelő rendszer működik. Az értékmegőrző szekrények használata kötelező. A könyvtári térbe táskát, kabátot, bekapcsolt mobiltelefont, notebook táskát bevinni tilos. Az olvasóteremben az olvasók saját tankönyveiket, jegyzeteiket csak bemutatás után használhatják.

5. Általános viselkedési szabályok

5.1 A könyvtár területén az alkohol– és a drogfogyasztás tilos. Dohányozni és étkezni csak a bázis erre kijelölt részein lehetséges.

5.2 A könyvtár területére kizárólag tiszta és kulturált, az általános közösségi normákat tiszteletben tartó öltözékben lehet belépni.

5.3 A könyvtár területén a hangoskodás, zajkeltés, a bekapcsolt mobiltelefon használata és minden olyan egyéb tevékenység folytatása tilos, amely a többi felhasználó nyugalmát zavarhatja.

5.4 Tilos továbbá a könyvtári vagyon (épület, eszköz, dokumentum stb.) szándékos rongálása.

Szolnok, 2016. június