NKE EKKL Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár Nyelvi Gyűjteményének Könyvtárhasználati Szabályzata

1. A Nyelvi Gyűjtemény használata

A Nyelvi Gyűjtemény a NKE EKKL HHK Kari Könyvtár a karon folyó nyelvi képzéseket támogató gyűjteménye. A gyűjteményt a BSc képzésben részt vevő nappali tagozatos ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatók, a HM és a Vezérkar megrendelése szerinti tanfolyami képzésben résztvevők, az MH/HM állományába tartozó külső felhasználók, továbbá a HHK Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ oktatói használhatják. 

2. Beiratkozás

A gyűjteményből kölcsönözni kívánó felhasználónak be kell iratkoznia. A beiratkozás feltétele a Beiratkozási lap kitöltése és a könyvtárhasználati szabályok elfogadását igazoló Belépési nyilatkozat aláírása.
A beiratkozás alkalmával a személyi adatok igazolásához személyi igazolvány és/vagy lakcímkártya, hallgatók esetében ezen felül érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges.

A beiratkozás
– a tanfolyami hallgatók részére a tanfolyam időtartamára érvényes;
– a BSc képzésben részt vevő nappali tagozatos ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatók, a HM és az MH állományába tartozó külső felhasználók, valamint az oktatók részére egy évre érvényes, évenként meg kell újítani. 
A felhasználó köteles a személyi adataiban (név, lakcím, munkahely, személyi igazolvány száma), az egyetemhez fűződő jogviszonyában bekövetkezett változásokat a könyvtárnak jelezni.

A beiratkozás alkalmával a felhasználó vonalkódos olvasójegyet kap, amely feljogosítja:
– a dokumentumok kölcsönzésére,
– az olvasótermi állomány helyben használatára,
– a könyvtári elektronikus katalóguson (OPAC-on) keresztül történő előjegyzésre, hosszabbításra,
kikölcsönzött dokumentumainak megtekintésére.

A visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni. Abejelentés után a könyvtár az elveszett olvasójegy számát a számítógépes rendszerben letiltja. 

2.1 Beiratkozási díjak

A beiratkozás ingyenes.

3. Szolgáltatások

3.1 Kölcsönzés

3.1.1 Kölcsönzési/hozzáférési jogosultságok

– A nyelvi gyűjteményből a tanfolyami képzésben résztvevők részére nyelvi dokumentumot kölcsönözni a szaktanár által csoportonként kijelölt személyek számára lehetséges;  
– A tanfolyami képzésben résztvevők a könyvtár egyéb szolgáltatásai használatához egyénileg is beiratkozhatnak a könyvtárba (ebben az esetben az EKKL HHK Kari Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata érvényes rájuk);
– A nyelvi gyűjteményből a BSc képzésben részt vevő nappali tagozatos ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatók, a HM és az MH állományába tartozó külső felhasználók és az oktatók csak személyesen kölcsönözhetnek.

3.1.2 A kölcsönzés feltételei

Kölcsönözni csak személyre szóló, érvényes vonalkódos olvasójeggyel lehet, amelyet a beiratkozás alkalmával kap meg a felhasználó. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. Az elektronikusan kikölcsönzött dokumentumok átvételét a felhasználó a könyvtáros által a rendszerből kinyomtatott lista aláírásával igazolja.

3.1.3 Kölcsönzési határidő

A nyelvi dokumentumok kölcsönzési ideje tanfolyami hallgatók esetében a tanfolyam időtartamára, a BSc képzésben részt vevő nappali tagozatos ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatók, a külsősök, valamint az oktatók esetében 30 napra lehetséges, melyet egy alkalommal meg lehet hosszabbítani.
Az olvasónak a kölcsönzési határidő lejártáig, felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatnia a kikölcsönzött dokumentumokat. Az olvasók a könyvtartozásaikat az OPAC-ban az “Olvasói adatok” ikon alatt figyelemmel kísérhetik.

A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén:
– A lejárt határidejű könyvek visszahozataláig további kölcsönzés nem lehetséges. 
– A könyvtár 1. és 2. típusú felszólítást küld ki a tartozások bekérésére. Eredménytelenség esetén jogi úton érvényesíti követelését [3/1975. (VIII.17.) KM-PM. sz. együttes rendelkezés 21. §].

3.1.4 Kölcsönzési korlátozások

3.1.4.1 Nem kölcsönözhető állományrészek: 

– Nyelvi CD-k
– Eredeti nyelvi kazetták

3.1.4.2 Egyidejűleg kölcsönben lévő nyelvi dokumentumok megengedett száma olvasói kategóriánként:

– BSc nappali ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatók: 30 
– Tanfolyami hallgatók: 30 
- MH/HM állományába tartozó külső felhasználók: 5 
– Oktatók: 20

3.1.5 Kártérítés

A kölcsönvevő a kikölcsönzött művekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén a kár megtérítésének módját, továbbá könyvtári érték megtérítése esetén a kártérítés összegét az EKKL HHK Kari Könyvtár igazgatója határozza meg [3/1975. (VIII.17.) KM-PM. sz. együttes rendelkezés 20.§].

3.1.5.1 A kártérítés módjai:

- a mű eredeti vagy új (változatlan ill. átdolgozott) kiadásának beszerzése (a beszerzés lelőhelyéről kérésre a könyvtár információt szolgáltat);
- a kereskedelmi forgalomban be nem szerezhető művek esetén a dokumentum könyvtári értékének vagy antikvár-forgalmi becsértékének megtérítése.

3.1.5.2 A kártérítés nagysága:

- ha a mű a kereskedelmi forgalomban kapható, de a károkozó nem szerzi be, úgy a károkozónak a könyv kereskedelmi forgalmi árának kétszeresét kell megtérítenie;
- a kereskedelmi forgalomban nem kapható mű esetén nem az eredeti beszerzési árat, hanem – a példányszám, a tartalmi avultság, a kutatási érték, az unikalitás, a mű iránt megnyilvánuló felhasználói igény mérlegelésének függvényében – a könyvtár által megállapított értéket kell a károkozónak megtérítenie.

3.2 Előjegyzés

Előjegyzést kérhet az olvasó személyesen, levélben, telefonon vagy elektronikus (E-mail, OPAC) úton. A könyvtár az előjegyzett könyv beérkezésekor az olvasót e-mailben értesíti, és a könyvet 5 munkanapig félreteszi számára. Az olvasók az előjegyzéseiket az OPAC-ban az “Olvasói adatok” ikon alatt figyelemmel kísérhetik.

3.3 Helyben olvasás, tájékoztatás

A nyelvi gyűjtemény olvasói/felhasználói részére a teljes dokumentumállomány olvasótermi használatra rendelkezésre áll. Az olvasószolgálat a nyitvatartási időben segítséget nyújt a gyűjtemény és az elektronikus katalógus használatában. 

3.4 Szolgáltatás nem hagyományos információhordozókból

Az Egyetemi Központi Könyvtár online adatbázisai a nyelvi gyűjtemény felhasználói számítógépeiről elérhetők.

3.9 Reprográfiai szolgáltatás

A nyelvi gyűjtemény felhasználói részére a gyűjtemény állományába tartozó dokumentumokból a szerzői jogok figyelembevételével másolatot kizárólag a könyvtáros készíthet.

4. Állományvédelem

Az értékmegőrző és a ruhatári szekrények használata kötelező. A könyvtári térbe táskát, kabátot, bekapcsolt mobiltelefont, notebook táskát bevinni, onnan engedély nélkül könyvtári dokumentumot kivinni tilos. Az olvasóteremben az olvasók saját tankönyveiket, jegyzeteiket csak bemutatás után használhatják.