A NKE EKKL Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

1. A könyvtár használata

A NKE EKKL HHK Kari Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) nyilvános állami egyetemi könyvtár. A könyvtárat minden 16 éven felüli személy használhatja, aki a könyvtárhasználati szabályzat rendelkezéseit elfogadja. Aki a szabályzatban foglaltakat nem tartja be, időlegesen vagy véglegesen kizárható a könyvtár használóinak sorából.

2. Beiratkozás, regisztráció

A könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni kívánó felhasználónak be kell iratkoznia. A beiratkozás feltétele a Beiratkozási lap kitöltése és a könyvtárhasználati szabályok elfogadását igazoló Belépési nyilatkozat aláírása. Az olvasótermek és a számítógépes termek használata előtt a felhasználóknak regisztrálni kell magukat.

A beiratkozás alkalmával a személyi adatok igazolásához személyi igazolvány és/vagy lakcímkártya, hallgatók esetében ezen felül érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges, a 18 éven aluliak és külföldi állampolgárok esetében jótállási nyilatkozat. Jótállást vállalhat az a 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki állandó lakhellyel és rendszeres jövedelemmel rendelkezik, s ezt a munkahelye a nyilatkozaton bélyegzővel igazolja. A könyvtár a személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kezeli.

A beiratkozás egy évre érvényes, évenként meg kell újítani. 

A felhasználó köteles a személyi adataiban (név, lakcím, munkahely, személyi igazolvány száma), az egyetemhez fűződő jogviszonyában bekövetkezett változásokat a könyvtárnak jelezni.

A beiratkozás alkalmával a felhasználó vonalkódos olvasójegyet kap, amely feljogosítja:
– a dokumentumok kölcsönzésére, 
– regisztráció után az olvasótermi és a raktári állomány helyben használatára,
– a könyvtári elektronikus katalóguson keresztül történő előjegyzésre, hosszabbításra, kikölcsönzött dokumentumainak megtekintésére.
– a könyvtár további web2-es szolgáltatásainak elérésére;
– regisztráció után a számítógépes termek használatára.

A visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni. A bejelentés után a könyvtár az elveszett olvasójegy számát a számítógépes rendszerben letiltja.

3. Szolgáltatások

3.1 Kölcsönzés

3.1.1 Kölcsönzési/hozzáférési jogosultságok

– A könyvtárból bármely 16 éven felüli beiratkozott állampolgár kölcsönözhet dokumentumokat a kölcsönzési korlátozások figyelembevételével.
– Nemzeti minősített és NATO dokumentumokat csak a megfelelő szintű betekintési jogosultsággal rendelkező személyek részére szolgáltat a könyvtár.

3.1.2 A kölcsönzés feltételei

Kölcsönözni csak személyesen, érvényes vonalkódos olvasójeggyel lehet, amelyet a beiratkozás alkalmával kap meg a felhasználó. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
NATO és nemzeti minősített dokumentumok esetében a kölcsönzés feltétele, hogy a felhasználó betekintési engedéllyel, hallgató esetében betekintési engedéllyel és szaktanári engedéllyel rendelkezzen.

3.1.3 Kölcsönzési határidő

A dokumentumok kölcsönzési ideje maximum 30 nap.
Különösen keresett és/vagy kis példányszámú dokumentumok esetében eltérő kölcsönzési határidőt szabhat meg a könyvtár. 
A kölcsönzési határidő –amennyiben a könyvre nincs előjegyzés vagy ha a dokumentum nem esik korlátozás alá – egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Oktatók esetében a hosszabbítási lehetőség egy szemeszterre szól. Vizsgaidőszakban a jegyzetek kölcsönzési határidejének hosszabbítására nincs lehetőség. A kölcsönzési határidő hosszabbítás a határidő lejárta előtt, személyesen, telefonon, elektronikus úton (elektronikus katalógus, e-mail) vagy postai úton kérhető.
Az olvasónak a kölcsönzési határidő (hosszabbítással maximum 60 nap) lejártáig, felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatnia a kikölcsönzött dokumentumokat. 
Az olvasók a könyvtartozásaikat az elektronikus katalógusban az "Olvasói adatok" ikon alatt figyelemmel kísérhetik.

A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén:
– A lejárt határidejű könyvek visszahozataláig további kölcsönzés nem lehetséges. 
– A könyvtár 1. és 2. típusú felszólítást küld ki a tartozások bekérésére. Eredménytelenség esetén jogi úton érvényesíti követelését (3/1975. (VIII.17.) KM-PM. sz. együttes rendelkezés 21. §), egyben kizárja a károkozót a könyvtár használóinak sorából.

3.1.4 Kölcsönzési korlátozások

3.1.4.1 Nem kölcsönözhető állományrészek: 

– Muzeális dokumentumok; 
– Az 1945 előtt megjelent unikális dokumentumok;
– Olvasótermi dokumentumok;
– Kéziratok, gépiratok (disszertáció, szakdolgozat, kutatási jelentés, fordítás stb.);
– Jegyzetek, tankönyvek, archív dokumentumok utolsó példányai;
– A különgyűjtemények dokumentumai; 
– Szabályzatok, főnökségi kiadványok, nemzeti minősített és NATO dokumentumok az egyetem állományába nem tartozó olvasók számára.

3.1.5 Kártérítés

A kölcsönvevő a kikölcsönzött művekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén a kár megtérítésének módját, továbbá könyvtári érték megtérítése esetén a kártérítés összegét a könyvtár igazgatója határozza meg [3/1975. (VIII.17.) KM– PM. sz. együttes rendelkezés 20.§].

3.1.5.1 A kártérítés módjai: 

– a mű eredeti vagy új (változatlan ill. átdolgozott) kiadásának beszerzése (a beszerzés lelőhelyéről kérésre a könyvtár információt szolgáltat);
– a kereskedelmi forgalomban be nem szerezhető művek esetén a dokumentum könyvtári értékének vagy antikvár-forgalmi becsértékének megtérítése; 
– a minősített dokumentumok elvesztése vagy megrongálása esetén az eljárás a HM és az MH titokvédelmi és ügyviteli szabályzata (TÜSZ) szerint történik.

3.1.5.2 A kártérítés nagysága:

– ha a mű a kereskedelmi forgalomban kapható, de a károkozó nem szerzi be, úgy a károkozónak a könyv kereskedelmi forgalmi árának kétszeresét kell megtérítenie;

– a kereskedelmi forgalomban nem kapható mű esetén nem az eredeti beszerzési árat, hanem – a példányszám, a tartalmi avultság, a kutatási érték, az unikalitás, a mű iránt megnyilvánuló felhasználói igény mérlegelésének függvényében – a könyvtár által megállapított értéket kell a károkozónak megtérítenie; 

– a cikkszámos szolgálati dokumentumok elvesztése esetén a Cikkjegyzékben meghatározott összeg megtérítése; 

– a főnökségi kiadványok elvesztése esetén a Honvédelmi Közlönyben megjelent árjegyzékben meghatározott összeg megtérítése; 

3.2 Előjegyzés

Előjegyzést kérhet az olvasó személyesen, levélben, telefonon vagy elektronikus (E-mail, elektronikus katalógus) úton. A könyvtár az előjegyzett könyv beérkezésekor az olvasót e-mailben értesíti, és a könyvet 5 munkanapig félreteszi számára. Az olvasók az előjegyzéseiket az elektronikus katalógusban az “Olvasói adatok” ikon alatt figyelemmel kísérhetik.

3.3 Helyben olvasás, tájékoztatás

A könyvtár a beiratkozott olvasói/felhasználói részére – a betekintési engedélyhez kötött dokumentumok kivételével – a teljes dokumentumállomány olvasótermi használatra rendelkezésre áll. Az olvasótermeket kizárólag regisztráció után lehet igénybe venni.
A tájékoztató szolgálat a teljes nyitvatartási időben segítséget nyújt a könyvtár és a katalógusrendszer használatában. Tájékoztat a könyvtár állományáról, a fontosabb hazai és külföldi információs szolgáltatásokról és azok hozzáférhetőségéről. Eligazítja az olvasót az általa keresett tárgykörök szakirodalmában.

3.4 Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár az állományában nem található dokumentumokat hazai és az Országos Széchenyi Könyvtár közvetítésével nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja. Budapesti kölcsönzés esetén csak lelőhely-tájékoztatást ad. A felmerülő költségek (a küldő könyvtár által megszabott összeg) a postaköltség kivételével a kölcsönzőt terhelik. A külföldről átkölcsönzött könyvek esetében a könyvtár csak helyben használatot biztosít. A könyvtárközi kölcsönzéssel átkért könyvek használati idejét a küldő könyvtár szabja meg.

3.5 Szolgáltatás nem hagyományos információhordozókból

A könyvtár által épített online adatbázisok a világ bármely pontjáról, a könyvtár által előfizetett online adatbázisok a könyvtár lokális hálózatáról, illetve az egyetem központi hálózatáról érhetők el az egyetemi IP címmel rendelkező felhasználók számára. A könyvtári hálózati szolgáltatások a Számítógépes felhasználói név igénylőlap kitöltése és a nyilatkozat aláírása után vehetők igénybe. A számítógépes termet (Király Béla terem) és szolgáltatásokat kizárólag regisztráció után lehet igénybe venni. Az internet-használat ingyenes, az onnan származó számítógépes információk letölthetők. A beiratkozott, regisztrált olvasóknak lehetőségük van saját számítógépek használatára.

3.6 Tréningek

Igény szerint, bejelentkezés alapján a könyvtár
– személyes vagy csoportos felhasználói tréninget tart az adatbázisok használata, a keresési technikák alkalmazása terén.
– a tudományos művek (disszertáció, szakdolgozat, pályamunka) irodalomjegyzékének elkészítéséhez módszertani segítséget nyújt.

3.7 Reprográfiai szolgáltatás

A felhasználók a könyvtár állományába tartozó dokumentumokról a szerzői jogok figyelembevételével másolatot készíthetnek.
– Önkiszolgáló fénymásolásra a könyvtári folyosón elhelyezett pénzbedobós fénymásoló gépen van lehetőség. 
– A NATO és EU dokumentumok fénymásolása a vonatkozó előírások szerint történik. 

Minősített dokumentumokból a másolás tilos!

4. Állományvédelem

A könyvtár területén a dokumentumállomány és számítás– technikai eszközök védelme érdekében videokamerás megfigyelő rendszer és dokumentumvédelmi kapu működik. Az értékmegőrző és a ruhatári szekrények használata kötelező. A könyvtári térbe táskát, kabátot, bekapcsolt mobiltelefont, notebook táskát bevinni tilos. Az olvasóteremben az olvasók saját tankönyveiket, jegyzeteiket csak bemutatás után használhatják.

5. Nyelvi gyűjtemény használatától külön szabályzat rendelkezik.

6. Általános viselkedési szabályok

6.1 A könyvtár területén az alkohol– és a drogfogyasztás tilos. Dohányozni és étkezni csak az egyetem erre kijelölt helyein lehetséges.

6.2 A könyvtár területére kizárólag tiszta és kulturált, az általános közösségi normákat tiszteletben tartó öltözékben lehet belépni. 

6.3 A könyvtár területén a hangoskodás, zajkeltés, a bekapcsolt mobiltelefon használata és minden olyan egyéb tevékenység folytatása tilos, amely a többi felhasználó nyugalmát zavarhatja. 

6.4 Tilos továbbá a könyvtári vagyon (épület, eszköz, dokumentum stb.) szándékos rongálása. 


Budapest, 2016. június