Rektori köszöntő

Tisztelt Érdeklődő!

 

Prof. Dr. habil. Patyi AndrásKöszöntöm Egyetemünk honlapján, köszönöm, hogy érdeklődik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem iránt. Engedje meg, hogy bemutassam az immár öt karral rendelkező ötéves intézményünk alapvető feladatait és jellemzőit.

Működése során a modern állam át- meg átszövi az emberi élet legkülönfélébb viszonyait, és az állam tevékenysége mindig a polgárai érdekeit kell, hogy szolgálja. Amint Hazánk Alkotmánya, Magyarország Alaptörvénye a NEMZETI HITVALLÁS-ban rögzíti: „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.” A legtágabb értelemben vett közszolgáltatások nélkül civilizált, modern emberi élet ma már aligha képzelhető el. Ezeket a szolgáltatásokat egy-egy intézmény vagy szerv sosem önmagában nyújtja, biztosítja, mindig szervek és intézmények összetett rendszeréről van szó.

Az ország jól szervezett és megfelelő képességekkel rendelkező haderő által garantált békéje és biztonsága, a jó közösségi rend, a tartós közbiztonság, a nemzet biztonságát fenyegető veszélyek elhárítása, az időben kiérkező tűzoltó, a fenyegető ipari vagy természeti katasztrófa megelőzése, következményeinek elhárítása vagy éppen az elítélt bűntettesek őrzése és visszavezetése a társadalomba az állam elemi szolgáltatásai közé tartoznak.

Ugyanígy az elemi szolgáltatások közé sorolható a hatóságok tisztességes, hatékony és törvényes működése is, amelybe nemcsak egy személyi okmány kiadása, hanem az adók és más közterhek pontos és egyenletes beszedése, az európai uniós és a nemzetközi közszolgálati együttműködés szakszerű biztosítása, vagy a demokratikus választások pártatlan és precíz megszervezése is beletartozik. A közszolgáltatások és a közjavak nyújtása– amelyek között az egészséges, tiszta és elegendő ivóvíz is egyre fontosabb szerepet játszik– és ehhez az államszervezet működtetése folyamatos és magas szintű szervező-, irányítótevékenységet igényel, amelyre készülni kell, s amely önmagában is hivatást jelent.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktató- és kutatótevékenysége az államra, annak alapvető jelenségeire, szolgáltatásaira, funkcióira irányul, képzései ezek megértésére, gyakorlására, biztosítására készítik fel a hallgatókat.Intézményünk elsődleges célja a közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok leendő és jelenlegi személyi állományának magas színvonalú képzése, alap-, mester- és doktori szinten. Feladataink 2017-től kiegészültek a vízügyi szakemberképzés feladataival, így a vízellátás, vízgazdálkodás és vízépítés szakterületein is jelen van már Egyetemünk. Munkánk elvégzéséhez, céljaink megvalósításához a 2012. január 1-jén megalakult Egyetemünk becsülendő szakmai örökséget kapott.

Közvetlen jogelődeink, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara (a volt Államigazgatási Főiskola) a magyar közszolgálati szakemberképzés történeti hagyományainak letéteményesei voltak.

Egyetemünk elődei között tartja számon az 1808. évi VII. törvénycikkel megalapított „katonai Ludovika-akadémiát”. A fegyveres és a civil állami szolgálat és főként az ezekre való felkészülés összetartozása már ebben a törvényben megjelent.

Mint minden intézményt, a múltunk és elődeink öröksége kötelez minket, és alapításunk óta arra törekszünk, hogy támogassuk és biztosítsuk a magyar állam újjászervezéséhez és folyamatos, magas szintű működtetéséhez szükséges szakember- és tudásigény kielégítését. Egyetemük alap- és mesterképzéseivel, doktori programjaival és más kutatásaival folyamatosan hozzájárul a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás nemzetközi közösségben és hazánkban is célul tűzött eszméinek megteremtéséhez, és annak tudományos, értékközpontú intézményévé vált. Az itt megszerezhető tudás nemcsak ismereteket és értékeket közvetít, hanem értékes is. Az állami karrierpályák mellett a közintézményekben és a magánszféra munkahelyein is megállják helyüket végzettjeink.

A magas színvonalú szakmai képzést megfelelő infrastrukturális háttér támogatja. Az egyetem központjaként szolgáló Ludovika Campus, Budapest legmodernebb egyetemi campusának kialakítása nemcsak az Orczy-park teljes megújítását célozza, hanem új speciális oktatási épületek, szabadidős-, sport- és kollégiumi létesítmények megépítését is.

Remélem, hogy megtalálja a keresett információt honlapunkon, jó böngészést, hasznos időtöltést kívánok!

 

Prof. Dr. habil. Patyi András

rektor