Egyetemi Minőségügyi Bizottság (EMÜBI)

Az EMÜBI tagjai

Hivatalból tagok:

 • Elnök: Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy
  tudományos rektorhelyettes, egyetemi minőségügyi vezető
  a HHK egyetemi tanára, az MTA doktora.

 • Elnökhelyettes: Orosz Lajos
  mb. központvezető (Közszolgálati Kiválósági központ)), egyetemi minőségügyi megbízott.
  Humán menedzser (PTE), gyógypedagógus (ELTE), okleveles minőségügyi specialista (TÜV).
  Eddig közoktatási szakterületen, azon belül Intézményi és Ágazati Oktatási program és tantervfejlesztési szakterületen dolgozott. Két évig a közoktatás Ágazati Minőségirányítási Programjának vezetője volt (Comenius Program), több közoktatást érintő stratégia és részstratégia kidolgozásban vett részt, az intézményi minőségirányítás részstratégia elkészítését irányította.  ASHOKA díjas és Ösztöndíjas címzetes társadalmi vállalkozó, festőművész. A felsőoktatási minőségirányítási módszertani kézikönyv társszerzője.

  • 2013-tól irányítja az NKE VTKI minőségirányítási rendszerének fejlesztését, kiépítését, munkakörében ellátja a Közigazgatási Vizsga- és Továbbképzési Rendszer minőségirányítási rendszerének felügyeletét és irányítását.
  • 2014-ben az NKE VTKI ÁROP 2.2.21. működésfejlesztési projektjét vezette, majd a projekt zárás óta ellátja az Intézet működésfejlesztési feladatainak szakmai irányítását.
  • 2014-ben szakértőként részt vett az NKE egységes teljesítményértékelési rendszerének kialakításában.
  • 2014-ben szerzőként a közigazgatási vezetőképzés számára Szervezeti kultúra tananyagot a tananyagra épülő e-learning tananyag és tréningprogramot fejlesztett és próbált ki.
  • 2015. májusától az Egyetem minőségügyi megbízottja.

 

Szervezeti egységek által delegált tagok:

 • Bak Pál (EHÖK)
  hallgató, NETK
  NETK HÖK elnök. 2015 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi biztonság-és védelempolitika alapszakos hallgatójaként. 2015 novemberében a NETK HÖK irodavezetője, később általános alelnöke, majd 2017 szeptemberétől a szervezet elnöke lett. 2017 májusában az EMÜBI delegáltjává szavazták meg. Fontosnak tartja, hogy a Bizottság tagjaként hozzájárulhat a minőségi elvárások érvényre juttatásának elősegítéséhez. Munkája során a tudástranszfert elemi tényezőnek tekinti, mellyel elősegíti a minőségi munkavégzés folyamatát.

 • Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy (RTK)
  egyetemi tanár, CSc,
  A Magyar Büntetőjogi Társaság főtitkára. A Magyar Rendészettudományi Társaság elnökhelyettese, a Bűnügyi Tagozat elnöke. A Magyar Rendészet tudományos szakmai folyóirat alapító szerkesztő bizottsági elnöke. A Belügyminisztérium Tudományos Tanácsának állandó tagja, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság állandó szakértője. Az MTA Rendészettudományi albizottságának tagja, az MTA köztestületének tagja.

 • Dr. Bóka János (NETK)
  tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, egyetemi docens (Európai Köz- és Magánjogi Tanszék). 2001-ben szerzett jogász végzettséget a Szegedi Tudományegyetemen, 2006-ban M.A. fokozatot a Vrije Universiteit Brussel (Belgium) European Integration and Development programján, 2013-ban pedig Ph.D. fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen. 2001. óta folyamatosan oktat hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben, de emellett széles szakmai és nemzetközi munkatapasztalattal rendelkezik: 2004-2009. között képviselői munkatársként dolgozott az Európai Parlamentben, 2014-2015-ben pedig főtanácsadóként a Kúrián. Tagja volt több kúriai joggyakorlat-elemző csoportnak, illetve a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottságnak.

 • Csuhai Sándor (ÁKFI)
  Jelenleg a Mérési és módszertani labor szakmai tervezését, szervezését, munkájának koordinációját végzi.
  Kulturális antropológus, szociológus, társadalomismeret tanár, statisztikai elemző.
  Elsősorban társadalomkutatási empirikus felvételek tervezésével, lebonyolításával, mérés-értékelés módszertannal, kutatásokkal és adatbázis rendszerek fejlesztésével foglalkozott az utóbbi 15 évben. A felsőoktatási minőségfejlesztésbe részben az Oktatási Hivatalban, kutatásvezetőként, részben pedig minőségirányítási rendszer fejlesztésekben, a mérés-értékelések, folyamat elemzés és vezetői információs rendszerek területein kapcsolódott be.

 • Dr. Dobák Imre (NBI)
  egyetemi docens (NBI), villamosmérnök, okl. biztonság és védelempolitikai szakértő,
  PhD fokozat földtudományok területén (Pécsi Tudományegyetem).

 • Dr. Dobor József (KVI)
  adjunktus (KVI), tű. alezredes, PhD fokozat az ELTE TTK-n környezetkémiai tudományokból. 1995-2005-ig a Vízminőség-védelmi Intézet munkatársa. 2005-2012 között a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálatának vegyi felderítője. A Magyar Tudományos Akadémia Környezeti Kémiai Munkabizottságának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolának és a Magyar Kémikusok Egyesületének tagja.
  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 áprilisától vesz részt az oktatásban. Az oktatott tárgyak felsorolása: Alkalmazott kémia, Kémia, Alkalmazott természettudományi ismeretek 1. és 2., Sugárvédelem, Radiológia, Veszélyanalízis, Iparbiztonságtan, Ipari kémia alapjai, Veszélyhelyzeti ismeretek.

 • Hannig Zsolt (ORH)
  Gépészmérnök, mérnöktanár, műszaki környezeti szakmérnök és minőségügyi szakmérnök, EOQ minőségügyi rendszermenedzser.
  Korábban főleg informatikai területeken dolgozott és közigazgatási hatósági eljárásokban vett részt, 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központi tanulmányi adminisztrációs területén, tanulmányi igazgatási és felsőoktatási hatósági feladatokkal – mint pl. felsőoktatási felvételi, képzés- és intézményakkreditácós eljárások -, illetve az ezekhez kapcsolódó statisztikák és elemzések készítésével foglalkozik.

 • Illés Zoltán alezredes (GH)
  irodavezető, Gazdasági Hivatal

 • Dr. Mátrai Ildikó (VTK)
  intézetvezető főiskolai tanár, VTK Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet
  Környezetmérnök, biológia-kémia-környezetvédelem szakos tanár, PhD fokozatot a PTE Földtudományok Doktori Iskolában szerzett tájökológia szakterületen. A műszaki felsőoktatásban 2000-től induló pályafutása során több munkakörben (adjunktus, főiskolai docens, főiskolai tanár) szerzett munkatapasztalatot, és látott el vezető feladatokat (szakcsoportvezető, intézetigazgató-helyettes, intézetigazgató/intézetvezető).  Oktatói tevékenysége elsősorban a vizes irányultságú építő- és környezetmérnöki alapképzésekhez kötődik, de részt vett a hulladékgazdálkodási technológus FSZ, a vízellátás-csatornázás valamint a természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzésekben is. 

 • Dr. Mokánszki Edina (Főtitkárság)
  közbeszerzési munkatárs (Jogtanácsosi Iroda), jogász végzettség, felsőfokú közbeszerzési szakképesítés.
  Beszerzési és közbeszerzési tapasztalat, nemzeti és közösségi közbeszerzési eljárások bonyolításában való részvétel.
  Az eljárások során célja a minőség középpontba állítása, a jó ár jó minőség megvalósítása, a környezetvédelmi szempontok és az innováció figyelembevételével.

 • Dr. Orosz Ágnes (TRH)
  könyvtárigazgató (NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Kari Könyvtár – Bibliotheca Publica) Jelenlegi beosztásáig az ÁKK jogelőd intézményeinek, a Közigazgatás-tudományi Kar Kari Könyvtárának, az Államigazgatási Főiskola Könyvtár és Dokumentációs Központnak, majd a BKÁE ill. a BCE Közigazgatás-tudományi Kar Könyvtárának igazgatójaként  18 évig látta el a vezetői feladatát. 22 éve dolgozik a felsőoktatásban. Azonosulva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem céljaival, fejlesztési törekvéseivel, vezetői tevékenységének fókuszában a képzést és kutatást maximálisan támogató könyvtári szolgáltatások folyamatos és magas szintű megújítása, valamint a stabil eredményeket biztosító, kellő kompetenciákra épülő minőségi munka áll, amelyek kellő alapját egy minden tekintetben megfelelő minőségi infrastruktúra adja.

 • Dr. Peres Zsuzsanna (ÁKK)
  tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, egyetemi docens (NKE ÁKK Állam- és Társadalomelméleti Intézet, Állam- és Közigazgatás-történeti Tanszék). Jogász végzettségét a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. A diploma megszerzésének éve: 2001. 2001-2013-ig tanársegédként, majd adjunktusként dolgozott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékén, ahol „Magyar állam- és jogtörténet”, továbbá „Egyetemes állam- és jogtörténet” tárgyakat oktatott. 2014. február 15. óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának egyetemi docense. Rendszeresen oktat, előadásokat és szemináriumokat tart „Magyar állam- és közigazgatás-történet” tárgyból. PhD fokozatát 2009-ben szerezte, disszertációjának címe: „A magyar „hitbizományi” jog kezdetei.” 2015. március 1-jétől az NKE KTK mb. oktatási dékánhelyettese. Oktatói tevékenysége és vezetői megbízatása okán is elkötelezettje a minőségi oktatásnak és kutatói életpályának. 

 • Petkovics Tamás (DÖK)
  doktorandusz hallgató, műszaki menedzser, biztonságtechnikai mérnök, hírközlési és épületvillamossági tervező, MBA közgazdász, vállalati gazdasági elemző
  A Katonai Műszaki Doktori Iskola hallgatója védelemgazdasági kutatási területen. Hadiipari kérdésekkel és a haditechnikai kutatás-fejlesztés eredményeinek nemzetgazdasági transzformációs folyamataival foglalkozik. A Doktorandusz Önkormányzat képviselője és a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztályának tagja. Továbbá a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztályának titkára.

 • Dr. Szászi Gábor ezredes (HHK)
  egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
  közlekedésmérnök, okleveles katonai logisztikai vezető
  1986 óta dolgozik a katonai felsőoktatásban különböző oktatói beosztásokban,
  2008-tól oktatói munkája mellett kiemelt főtisztként, majd dékáni titkárságvezetőként az oktatást támogató igazgatási rendszerben dolgozott, ahol feladatai közé tartozott a kari minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása, a szakfelelősök ilyen irányú munkájának segítése;

 • Veres Erzsébet (NRH)
  irodavezető (Nemzetközi Kapcsolatok Iroda). A Budapesti Corvinus Egyetemen 1992-2015 között az intézményi nemzetközi kapcsolatok felelőseként és irányítójaként dolgozott, ezen belül a különböző mobilitási programok és azok minőségi megvalósításáért volt felelős. Jelenlegi pozíciójában az idegen nyelvű képzési és részképzési programok minőségbiztosítása területén támogatja a karok tevékenységét, illetve aktívan közreműködik a külföldi hallgatókat érintő minőségügyi eljárások, szolgáltatások fejlesztésében.